ЗА ПРОЕКТА

Номер на проекта: 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085417

Този проект е съфинансиран от програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено мненията на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

ЗА ПРОЕКТА

Темата За устойчивото развитие е актуална във всички европейски и неевропейски страни. Опитът и резултатите от изследванията потвърждават, че учениците, учителите и гражданите не са достатъчно осведомени за изменението на лимата, нямат достатъчно знания за това как да пестят ресурси, как да намалят потреблението на енергия, как да вземат решения за устойчиви храни, как да изграждат критично мислене и граждански компетентности в общностите.

Това означава, че въпреки че сме запознати с тези проблеми, не се занимаваме достатъчно с тях и е необходимо подобно обучение да започне още в началните училища. Това се отнася и до училищата в Чешката република и България.

За да се справи с това предизвикателство, от 1 ноември 2022 г. Основно училище „Ján Palárik“ в Майчихов, в партньорство с три университета с международна репутация в Словакия, Чешката република и България, с основни училища в Чешката република, България и издателство в Словакия, започна изпълнението на международния проект Innovative STEPS – Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools. Проектът е насочен главно към подпомагане на учителите от начален етап на средното образование в областта на устойчивото развитие.

Проектът е иновативен, защото цели да съчетае различни методи за укрепване на профила на учителската професия в опит да промени отношението към гореспоменатата тема.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • да предостави на учителите знания и умения за това как да преподават ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ в класната стая, като използват иновативни образователни подходи
  • да развие компетентностите на учителите и учениците в различни сектори, свързани с устойчивото развитие
  • да се обогати междупредметното (интердисциплинарното) обучение в първия гимназиален етап
  • да се научат как да се самоанализират, да управляват ефективно информацията, да запазят устойчивостта си, да се справят с несигурността и сложността, да поддържат физическото и емоционалното си благополучие, да изграждат гражданска компетентност и критично мислене

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевата група на проекта Innovative STEPS са предимно учители от начален етап на средното образование. Проектът е насочен и към училищни ръководители и други педагогически професии в Словакия, България и Чешката република, към ученици на възраст 10-15 години и към политически активни лица, отговорни за създаването на образователни политики в държавата.

ФОКУСЪТ НА ПРОЕКТА е да осигури:

  • методическо ръководство по зададената тема за учители от първи гимназиален етап
  • семинари, предлагащи на учителите иновативни начини за преподаване на устойчивост
  • онлайн платформа (свободно достъпен интерактивен инструмент) – източник на материали по проекта, демонстрационни видеоклипове от семинарите, място за обмен на идеи и примери за добри практики
  • международна конференция, чиято цел ще бъде разпространението на резултатите от проекта
  • редовен бюлетин с информация за проекта
  • свободен достъп до методическите материали и онлайн платформата

Newsletter