O projekte

Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085417

Tento projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +.

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

O PROJEKTE

V súčasnosti je Udržateľnosť horúcou témou vo všetkých európskych aj mimoeurópskych krajinách. Skúsenosti a výsledky výskumov potvrdili, že študenti, učitelia i občania nemajú dostatočne vybudované povedomie o klimatických zmenách, ani o tom ako šetriť zdroje, ako znižovať spotrebu energie, ako sa rozhodovať pre udržateľné potraviny, ako budovať kritické myslenie a občianske kompetencie v komunitách.

To znamená, že hoci vieme o týchto problémoch, nezaoberáme sa nimi dostatočne a začať by sa malo so vzdelávaním už na základných školách. Rovnaká situácia je v Čechách i Bulharsku.

Na zmiernenie tohto rozdielu, od 1. novembra 2022 Základná škola Jána Palárika v Majcichove v partnerstve s tromi univerzitami medzinárodnej povesti na Slovensku, v Čechách a Bulharsku, so základnými školami v Čechách, Bulharsku a vydavateľstvom na Slovensku začala realizovať medzinárodný projekt Innovative STEPS- Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools. Projekt sa zameriava hlavne na podporu vyučujúcich nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti udržatelnosti.

Projekt je inovatívny, pretože jeho cieľom je spojiť rôzne metódy na posilnenie profilu učiteľskej profesie v snahe zmeniť postoj k danej téme.

CIELE PROJEKTU:

• vybaviť učiteľov vedomosťami a zručnosťami o tom, ako na hodinách vyučovať VZDELÁVANIE K UDRŽATEĽNOSTI pomocou inovatívnych vzdelávacích prístupov
• rozvíjať kompetencie učiteľov a študentov v rôznych sektoroch súvisiacich s udržateľnosťou
• obohatiť medzipredmetové (interdisciplinárne) vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni
• naučiť sa reflektovať seba samého, efektívne spravovať informácie, zostať odolný, vyrovnať sa s neistotou a zložitosťou, podporovať svoju fyzickú a emocionálnu pohodu, vytvárať občianske kompetencie a kritické myslenie

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou projektu Innovative STEPS sú hlavne vyučujúci nižšieho sekundárneho vzdelávania. Projekt je rovnako zameraný na vedenia škôl a iných učiteľských profesií na Sloven-sku, v Bulharsku a Českej republike, na žiakov vo veku 10 – 15 rokov a na politicky činné osoby zodpovedné za tvorbu vzdelávacích politík v štáte.

ZAMERANIE PROJEKTU

je poskytnúť:

• metodickú príručku na danú tému pre učiteľov na nižšom sekundárnom stupni
• workshopy ponúkajúce učiteľom inovatívne spôsoby výučby udržateľnosti
• on-line platformu (voľne prístupný interaktívny nástroj) – zdroj projektových materiálov, demo videí z workshopov, priestor na výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe
• medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bude šírenie výsledkov projektu
• pravidelný newsletter s informáciami o projekte
• bezplatný prístup k metodickým materiálom a k on-line platforme

Newsletter