Цели на проекта

Усилията ни ще бъдат насочени към разработването на цялостен инструментариум, който ще включва четирите резултата от проекта. Сътрудничеството между университетите, началните училища и издателствата не само ще допринесе за високото качество на резултатите, но и ще гарантира, че на целевите групи ще бъдат предоставени ресурси, които са обстойно тествани и оценени, за да се гарантира максимална приложимост, полезност и потенциал за по-нататъшно използване.

Цели на проекта

Дейностите ще бъдат изпълнени в 4 работни пакета (WP -Work Packages), посветени на: координацията, комуникацията, мониторинга, оценката и риска.

По време на 34-месечното реализиране на проекта Innovative Steps (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools) ще работим по следните интелектуални резултати:

 • Работен пакет 1 (РП1) – Управление и контрол на бюджета
 • Работен пакет 2 (РП2) – Проектиране, разработване и използване на програма на образователна платформа за устойчивост
 • Работен пакет 3 (РП3) – Разработване и подготовка на курсове за учители и за институции, участващи в обучението на учители
 • Работен пакет 4 (РП4) – Изпълнение и кампания за споделяне и популяризиране на проекта

Други цели:

 • 150 ученици от първи гимназиален етап, 15 учители и 2 500 ключови заинтересовани страни (не само по време на проекта, но и след края му)
 • укрепване на ключови компетентности (личностни, социални, способност за учене, педагогически и граждански компетентности)
 • професионално развитие, ниво на осведоменост, качество и значимост на училищното образование, изграждане на мислене за устойчивост
 • образователна програма за учители, която се фокусира повече върху дидактическата страна
 • стратегия за обучение на учителите в изпълнение на проекта за образование за устойчивост
 • отворен образователен ресурс, който ще позволи обучението на учители и образователни институции да се провежда онлайн и интерактивно
 • полезни справочни материали за обучители и учители, които желаят да разширят знанията си

Newsletter