Ciele projektu

Naše úsilie sa sústredí na vývoj komplexného súboru nástrojov, ktorý bude zahŕňať štyri výstupy projektu. Spolupráca medzi univerzitami, základnými školami a vydavateľstvom prispeje nielen k vysokej kvalite výstupov, ale tiež zabezpečí, aby cieľovým skupinám boli poskytnuté zdroje, ktoré sú vo veľkej miere testované a vyhodnocované, aby sa zabezpečila maximálna uplatniteľnosť, užitočnosť a potenciál ďalšieho využívania.

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity budú implementované v štyroch pracovných balíkoch (WP -Work Packages) venovaných: koordinácii, komunikácii, monitorovaniu, hodnoteniu, a riziku.

Počas 34-mesačnej existencie projektu Innovative Steps (Innovative SusTainability Education for Prosperous Schools) budeme pracovať na týchto intelektuálnych výstupoch:

• Pracovný balík 1 (WP1) – Riadenie a kontrola rozpočtu

• Pracovný balík 2 (WP2) – Návrh, vývoj a využitie programu na platforme vzdelávania o udržateľnosti

• Pracovný balík 3 (WP3) – Návrh a príprava kurzu pre učiteľov a pre inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním učiteľov

• Pracovný balík 4 (WP4) – Implementácia a kampaň na zdieľanie a propagáciu projektu

Ďalšie výsledky:

– 150 študentov na nižšej sekundárnej úrovni, 15 učiteľov a 2 500 kľúčových zainteresovaných strán (nielen počas trvania projektu, ale aj po jeho skončení)

– posilnenie kľúčových kompetencií (osobné, sociálne, schopnosť učiť sa, pedagogické a občianske kompetencie)

– profesionálny rozvoj, úroveň povedomia, kvalita a relevantnosť školského vzdelávania, budovanie myslenia udržateľnosti

– vzdelávací program pre učiteľov, ktorý sa viac zameriava na didaktickú stránku

– posilnenie kľúčových kompetencií (osobné, sociálne, schopnosť učiť sa, pedagogické a občianske kompetencie)

– otvorený vzdelávací zdroj, ktorý umožní, aby mohol tréning učiteľov a vzdelávacích inštitúcií prebiehať online a interaktívne

– užitočné referenčné materiály pre trénerov a učiteľov ochotných rozšíriť si svoje vedomosti

Newsletter