Partneri

Základná škola Jána Palárika Majcichov

Zš Jána Palárika je moderná škola, bola založená v roku 1964. Škola má 13 tried, 4 oddelenia školského klubu, 215 žiakov, 27 pedagogických zamestnancov (15 učiteľov, 4 vychovávateľky, školského psychológa, špeciálneho pedagóga a asistentov). Okrem jazykov a športu sa zameriava aj na informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporovať transformáciu škôl pre 21. storočie.
V každom predmete sa venujeme environmentálnej výchove v rámci prierezovej témy. V areáli školy je malý lesopark, záhrada a čiastočne vybudovaná učebňa v prírode, ktorá slúži aj na vzdelávanie detí o životnom prostredí. V tématike životného prostredia spolupracujeme s reportérmi pri hľadaní environmentálnych problémov (medzinárodný program Young Reporters for the Environment – YRE). Podarilo sa nám odstrániť dve skládky komunálneho odpadu. Ďalej spolupracujeme s neziskovou organizáciou Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a s neziskovou organizáciou Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica.

Naše projekty:
Darujme zdravie – zo záhrady, prírody a regiónu, ďalej Energia v kontexte, Elektroodpad – dopad, Eko Alarm, projekt Objekt (ív) 21 alebo Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť, projekt Z poľa na tanier, Tajomstvo vody a projekt Panasonic Kids, ktorý sme odprezentovali v japonskom meste Kyoto spolu s tridsiatimi tromi krajinami sveta.
Organizujeme:
Komunitné akčné dni pod názvom Menej odpadu – Kampaň za menej odpadu, Stravujte sa zodpovedne, Elektroodpad, Food Change, zber papiera, sadenie stromčekov a kríkov, prípravu zdravých jedál a farmárske exkurzie.
Zúčastňujeme sa:
Celoštátnych aj svetových súťaží – dvakrát sme sa stali absolútnymi víťazmi v publicistickom článku Change is Coming: Reusable Food Boxs a Atrazín v pitnej vode: Najväčší poklad Slovenska v ohrození, boli sme v európskej súťaži SciChallange, na celoslovenskej konferencii Environmentálnej výchovy, a zúčastňujeme sa na workshopoch Zelenej školy.

7. Základná škola Plzeň

Škola sa nachádza v centre sídliska Vinice a má bezbariérový prístup. Od školského roku 2008/2009 má škola zriadené oba stupne vzdelávania. Ako jediná škola v tejto lokalite, plní úlohu kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho centra. V okolí školy sa nachádza les, ktorý vďaka svojej strategickej polohe ponúka možnosti vyučovania prírodovedných predmetov. Súčasťou vonkajšieho zariadenia školy je aj veľká záhrada s drevinami, zóna s lavičkami umožňujúca vonkajšie vyučovanie a moderný umelý trávnik, ktorý je k dispozícii na športové a voľnočasové aktivity pre žiakov aj verejnosť.
Kapacita školy je 750 žiakov, ich aktuálny počet je 525, kapacita materskej školy je 104 detí. Vyučuje sa v 28 učebniach, laboratóriá a odborné učebne slúžia na vyučovanie odborných predmetov: fyzika, chémia, informatika, dielenská prax a hudobná výchova. Ich vybavenie zodpovedá špecializácii a smeruje k rozvoju praktických zručností žiakov.

Raabe Bulgaria

RAABE Bulgaria, založené v roku 1996, je za posledných 25 rokov jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich vydavateľstiev na bulharskom trhu. Špecializuje na vydávanie odbornej a metodickej literatúry pre oblasť vzdelávania a zároveň ponúka širokú paletu viac ako 40 informačných produktov- manuály s vymeniteľnými stranami, jednotlivé vydania, tematické série, CD a online vydania.

Spolu s Raabe Slovensko je tiež dcérskou spoločnosťou nemeckej holdingovej spoločnosti Klett Lernen und Information GmbH, ktorá je súčasťou najväčšej vydavateľskej skupiny Klett – jedného z najväčších dodávateľov vzdelávacích služieb a zdrojov v Európe s viac ako 80 spoločnosťami so sídlom v 17 európskych krajinách. RAABE Bulgaria má tím 20 vysokokvalifikovaných odborníkov v rôznych oblastiach, ako sú výskumní špecialisti, autori, redaktori, organizátori a manažéri podujatí, IT špecialisti, špecialisti na online marketing. Udržuje spoľahlivé kontakty s viac ako 70 % všetkých škôl v celej krajine, ako aj so všetkými regionálnymi štruktúrami ministerstva Vzdelávanie a veda.

Hlavné aktivity a úspechy nášho tímu sú informačné produkty a školiace programy, ktoré zahŕňajú viac ako 200 tém pre učiteľov a viac ako 50 tém pre riaditeľov škôl a školské riadiace tímy; viac ako 5 000 úspešne vykonaných školiacich seminárov pre školy; viac ako 50 000 vyškolených učiteľov v rôznych témach zameraných na špecifické potreby ďalšieho rozvoja.
Poskytujeme praktické rady a poradenstvo firmám. Spoločnosť je certifikovaná podľa noriem systému manažérstva ISO EN ISO 9001:2008.

Naše projekty Erasmus+:

• v 2018 sme úspešne ukončili Projekt strategického partnerstva v oblasti OVP so zameraním na sektor strojárstva, kovoobrábania a hutníctva (3MVET)
• v 2017 sme sa ako partner zúčastnili projektu KA pre vysokoškolské vzdelávanie DYNAMIC v sektoroch Inovácia & Smart Špecializácia. Dokončili sme kontrakt zadaný Ministerstvom školstva BG na vývoj, testovanie a integráciu programu kariérového poradenstva študentov
• v súčasnosti sme koordinátorom projektu „Transformácia odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve – inovatívne materiály pre budovy a energetickú efektívnosť“ (BEE-VET)

68. stredná škola akad. Nikolaja Obreškovova

Škola bola založená v roku 1987 s počtom 2135 študentov. Nesie meno významného bulharského matematika  – akademika Nikolaja Obreškovova. Od polovice 90. rokov 20. storočia škola pracuje na vlastnom učebnom pláne pre šesťročné vzdelávanie po 7. ročníku, ktorý kombinuje jeden rok intenzívneho štúdia anglického jazyka a špecializovanú prípravu v oblasti matematiky, biológie a chémie.

V roku 1996 škola spolupracuje s japonským veľvyslanectvom. Japonskí učitelia vyučujú informatiku a informačné technológie v angličtine. Absolventi školy sú úspešní najprestížnejších univerzitách v krajine i v zahraničí. Od 2006 zaviedla prípravnú predškolskú skupinu. Zapája sa do programov Junior Achievement s prvou triedou technologického profilu „Podnikanie a obchod“.

Škola má rozšírené štúdium výtvarného umenia – architektúra; strojárstvo; výtvarné a plastické umenie; tlačové a online publikácie; reklama – tvorba videí, bannerov; priemysel a značky – navrhovanie firemných log, etikiet, obalov; móda a dizajn; nábytkárstvo; automobilový priemysel.

V oblasti športu škola ponúka oddiely a kluby tenisu, volejbalu, basketbalu, futbalu, masových športov so špecializovanými triedami liečebnej gymnastiky.

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ

Dnes má škola dve počítačové učebne s trvalým prístupom na internet, wi-fi sieť s vysokorýchlostným internetom, multimédiá vo všetkých triedach, fyzikálne, chemické a biologické laboratórium, výtvarnú učebňu s keramickým ateliérom, učebňu náboženstva s nástennými maľbami a vitrážami, bazén, dve telocvične, rozsiahlu knižnicu, logopedickú učebňu, priestrannú aulu, študentskú jedáleň a niekoľko športovísk na nádvorí. Od roka 2019 prijímame žiakov do 8. ročníka do triedy „Softvér a hardvér“ s rozšíreným štúdiom anglického jazyka. Vo výučbe anglického jazyka využívame výučbové systémy Cambridge University Press a informačné technológie. Na nižšom sekundárnom stupni je rozšírené vyučovanie zamerané na matematiku, druhý cudzí jazyk a umenie.

70 %  učiteľov je držiteľmi I., II. a III. stupňa odbornej kvalifikácie. Niektorí z nich sú autormi učebníc, učebných pomôcok a zúčastnili sa na práci tímov pre tvorbu učebných osnov. Žiaci sa pod vedením učiteľov zúčastňujú na projektoch, výstavách, olympiádach, súťažiach a olympiádach.

– 68. stredná škola akad. Nikolaja Obreškovova je od roku 2018 členom „Asociácie Cambridgeských škôl v Bulharsku“ a už získala certifikát za „najaktívnejšiu školu v roku 2018 medzi novými členskými školami“.

NAŠE PROJEKTY

– 2001-2003 – „Integrácia rómskeho obyvateľstva“ v rámci programu „Maják“;

– 2001-2002 – „Školské hliadky“ pre bezpečnosť na cestách;

– 2002-2003 – „Rebrík“ Nadácie „Plášť Panny Márie“;

– 2004-2006 – medzinárodný projekt „Cesta do 21. storočia prostredníctvom rozprávok a legiend“ s partnerskými školami z Poľska, Cypru a Litvy. Za tento projekt škola získala „Certifikát za najlepšiu  realizáciu projektu v rámci programu Socrates od Centra pre rozvoj ľudských zdrojov.

– 2008-2009 –  projekt „S priateľmi tvoríme“, s partnerskou školou – 2. ZŠ „Gotse Delchev“

– 2002-2012 „Dielo patriarchu Evtimija“ – Nadácia svätého bulharského patriarchu Evtimija

– Projekt „Úspech“

– Projekt “ Tvoja hodina „

– 2018 – Projekt Sofijskej samosprávy „Výstavba interaktívneho ihriska zameraného na bezpečnosť cestnej premávky“

– 2018 – „Podnikaví učitelia“ – pilotný projekt Sofijskej samosprávy

– 2017-2019 – „Detská policajná akadémia“

– 2017-2019 – „Kľúč do školy bez strachu“ projekt Nadácie Animus Association. Projekt je spolufinancovaný Nadáciou OAK, Švajčiarsko

– 2019 – projekt „Podpora úspechu“, financovaný z OP „Veda a vzdelávanie pre inteligentný rast“.

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o (ďalej len „Expol“) je profesionálne vydavateľstvo pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania. Je súčasťou Klett Group so sídlom v Stuttgarte v Nemecku. Skupina Klett je jedným z popredných podnikov zameraných na vzdelávanie v Európe.
Expol bol založený vo februári 1997 ako vydavateľstvo učebníc. Už 25 rokov je jedným z najväčších vydavateľov učebníc v Slovenskej republike. Vo svojom portfóliu má viac ako 2250 titulov, učebníc a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou ministerstva školstva určených pre základné školy, školy pre deti so špeciálnymi potrebami, stredné odborné školy a gymnáziá.
Prostredníctvom štátnych investícií do verejných škôl má Expol v súčasnosti 11 % trhu základných škôl, 94 % trhu škôl s deťmi so špeciálnymi potrebami, 58 % trhu stredných škôl a 28 % trhu stredných odborných škôl.
Expol pripravuje aj podporné vzdelávacie materiály – metodiku pre učiteľov k jednotlivým učebniciam. Od roku 2017 Expol organizuje vzdelávacie semináre pre učiteľov so zameraním na prácu s jednotlivými učebnicami a podpornými materiálmi. Počas pandémie COVID začal Expol pripravovať webináre, podcasty a online školiace programy pre učiteľov, ktoré sa stali novými produktmi v našom portfóliu služieb.
Expol každoročne realizuje ročné zmluvy s ministerstvom školstva a ročne odošle priemerne 172 000 kusov učebníc pre jednotlivé školy.
V súčasnosti má 6 zamestnancov na plný úväzok, širokú základňu externých spolupracovníkov, odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania. Externí spolupracovníci sú väčšinou odborníci na konkrétne témy s dlhoročnými skúsenosťami a sú v tejto oblasti známi a akceptovaní.

Expol má skúsenosti s projektami Erasmus + ako koordinátor aj partner:

• projekt STARS (Successfully Teaching Astronomy in Schools) 2017 – 2020, ktorý bol zameraný na podporu učiteľov astronómie na nižšom sekundárnom vzdelávaní prostredníctvom inovatívnych materiálov. Výsledkom projektu boli Metodická príručka pre učiteľov, Školiaci program pre učiteľov, Online platforma a Koncepcia astronomického vzdelávacieho programu
• projekt LIRE (Language Interpretation through REading) 2020-2022, ktorý poskytol praktické príklady učebných plánov, tipy a aktivity pre prácu so zjednodušenými čítankami v angličtine
• projekt BEEVET 2019– interaktívne školiace materiály o zelenej, udržateľnej a energeticky efektívnej výstavbe pre študentov vyššieho stredoškolského vzdelávania

Slovenská obezitologická asociácia (SOA)

Slovenská obezitologická asociácia (SOA) je občianske združenie od roku 2019. Jej hlavnou úlohou je vzdelávať verejnosť a odborníkov v oblasti zdravia a výživy a zhromažďovať lekárov a zdravotníckych pracovníkov zaoberajúcich sa manažmentom a výskumom obezity. SOA prezentuje, publikuje a presadzuje podnety a názory na vzdelávanie v oblasti obezitológie, na vedecké a etické otázky v oblasti obezitológie, na špičkové diagnostické, terapeutické a vedecké postupy. Informuje svojich členov o najnovších diagnostických a terapeutických postupoch, spolupracuje s vedeckými a zdravotníckymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí, podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu odborníkov.

Zorganizovali sme:

• Druhý kongres SOA a 18. Slovenské obezitologické dni (10/2020) s medzinárodnou účasťou
Svetové dni obezity (03/2021), ktorých súčasťou bola online aktivita Slovenské dni obezity
• Prednášky na odborných kongresoch Diabezita EDUC, Internistický kongres, Kongresové dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu, DIA kongres
Pro Nutri Score Alliance– nové farebné 5-úrovňové nutričné označovanie na obaloch potravín
• Vypracovanie oficiálneho dokumentu pre MZ SR s názvom: „Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexnú liečbu nadváhy/obezity v dospelosti“ (2021)

Naše projekty:

• Výchova školopovinných detí k zdravému životnému štýlu/Prevencia obezity „Hra-plno žiť zdravo“
• Podpora konzumácie sladkovodných rýb u detí – Projekt „Jesť ryby nie je chyba!“
• Medzinárodný projekt „Ovocie a zelenina – vitamíny v SMART forme“ s prieskumnými štúdiami a za účasti 5 krajín
• Projekt „Ži pozitívne“

Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU)

ZČU má významné postavenie v oblasti vysokého školstva v Českej republike aj v európskom priestore. Takmer 14 000 študentov si môže vybrať z bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov denného a kombinovaného štúdia. ZČU tiež poskytuje širokú škálu programov celoživotného vzdelávania.

Naše ciele sú:

• realizovať študijné programy, ktoré reagujú na meniace sa požiadavky spoločnosti
• rozvíjať celoživotné vzdelávanie
• podporovať vedecky, technicky a humanitárne orientované inovácie použiteľné v každodennom živote
• plánovať a realizovať obojstranne prospešné a tvorivé partnerstvo s verejným, ako aj súkromným sektorom na regionálnej, národnej, ale aj európskej a svetovej úrovni
• pripraviť mladých ľudí na kariéru prinášajúcu úspech a spokojnosť, slúžiť regiónu a spoločnosti a podporovať podnikanie a podnikateľské aktivity

Pedagogická Fakulta má 160 zamestnancov a 2 500 študentov vo všetkých študijných programoch.
Na fakulte sú podporované aktivity základného aj aplikovaného výskumu priamo súvisiace s inováciami a transferom znalostí. V rámci PF je jedným z kľúčových katedier Katedra matematiky, fyziky a techniky vzdelávania. Primárne sa zameriava na výchovu budúcich učiteľov v oblasti Technologického vzdelávania pre základné školy. Zaoberá sa oblasťami ako Základy elektrotechniky a elektroniky a ich história, Aplikácia konštruktívnej geometrie, Materiály a technológie, Ekológia, Technická prax, Technologické princípy a systémy, Strojárstvo, Automatizácia a kybernetika, Odpadové hospodárstvo, Vzdelávacie a informačné technológie.

Pracovníci katedry sa podieľajú na rôznych projektoch a spolupracujú s odborníkmi zo zahraničia.
Posledný riešený projekt uskutočnený na Katedre matematiky, fyziky a technickej výchovy bol „Podpora rozvoja digitálnej gramotnosti “.

Newsletter